sarutobi_sasuke sengoku_basara // 640x480 // 72.4KB sarutobi_sasuke sengoku_basara // 640x480 // 78.4KB
1